Genelgeler
Nilsu Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Genelgeler

Atık Yönetimi

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge
 Atık İthalatı Uygulama Genelgesi
 Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge
 Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)
 Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)
 Katı Atık Genelgesi (2004-7)
 Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)
 Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)
 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi

Hava Yönetimi

 Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2014/09)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37)
 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)
 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi ( 2016 / 1)
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Hakkında Genelge
 Yetki Devri Genelgesi (2010/11)

Gürültü Yönetimi

 Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
 Yetki Devri (2006/16)

Deniz ve Kıyı Yönetimi

 Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları (2011/1)
 Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi
 Denizlerde Kurulacak Balık Çiftlikleri Genelgesi
 Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi
 Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi
 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi
 Gemilerde Atık Alımı ve Atık Kabul Tesisleri – Ekler
 Kıyı Kanunu Kapsamındaki Planlara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporlarının Onayı
 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri
 Kıyı Mevzuatı Koruma Amaçlı İmar Planları
 Kıyı Yapılarında Planlama Sürecinde Uygulama Esas İş ve İşlemler
 Yetki Devri (2011/9)
 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı

Su ve Toprak Yönetimi

 Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi
 Atıksu Arıtma Tesisleri İçin İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)
 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2018/14)
 Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2019 / 17) – Ekler
 Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi Genelgesi (2012/24)
 Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar Genelgesi – Ekler

Kimyasal Yönetimi

 Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Genelgesi

Maden Yönetimi

 İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge
 Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge
 Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulamasına İlişkin Açıklama
 Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge

Ölçüm ve İzleme

 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2013/40)

Diğer

 ÇED Yönetmeliği Genelgesi (2014/24)
 ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge
 Çevreye Karşı Suçlar Genelgesi (2015/7)
 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
 Görüntü Kirliliği
 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri Genelgesi
 Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge

Nilsu Çevre Danışmanlık

Geleceğimizi ve doğayı korumak için bizimle çalışmak ister misiniz?